title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงยะลา จ้างซ่อมแซมเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๙ รายการ 19/04/2562 15,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงยะลา จ้างงานทาสีสะพานชนิดกึ่งเงา ทางหลวงหมายเลข 4060,4066,4067 และทางหลวงหมายเลข 4071 ปริมาณงาน 1,128.34 ตารางเมตร 10/04/2562 208,742.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 10/04/2562 150,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อ HOT MIX จำนวน ๓๘ ตัน 09/04/2562 95,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 09/04/2562 43,354.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงยะลา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๕ รายการ 09/04/2562 12,816.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตะบิงติงงี – สันกาหลง ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 – กม.16+700 ปริมาณงาน 2,118.00 หมุด 17/04/2562 723,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0200 ตอน กะรุบี – ตะโล๊ะหะลอ ระหว่าง กม.16+875 – กม.28+265 ปริมาณงาน 89.70 ตร.ม. 17/04/2562 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0200 ตอน ยุโป – ท่าสาป ระหว่าง กม.26+775 – กม.35+648 ปริมาณงาน 87.00 ตร.ม. 17/04/2562 1,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอนควบคุม 0101 ตอน ยะหา – บาจุ ระหว่าง กม.0+000 – กม.10+000 (เป็นช่วงๆ), ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอนควบคุม 0102 ตอน บาจุ – บันนังสตา ระหว่าง กม.10+000 – กม.32+079 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 439.700 ตร.ม. 17/04/2562 2,950,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตะบิงติงงี – สันกาหลง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 – กม.16+700 ปริมาณงาน 397.10 ตร.ม. 17/04/2562 2,800,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอน ป่าพ้อ- ท่าสาป ระหว่าง กม.24+719 – กม.27+050, กม.33+600 – กม.33+741,กม.34+200 – กม.34+759, ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0201 ตอน ยะลา – ตะบิงติงงี ระหว่าง กม.40+365 – กม.50+400, ฯลฯ 17/04/2562 2,975,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงยะลา ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 02/04/2562 7,086.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตะบิงติงงี - บ่อหิน ระหว่าง กม.76+100 - กม.77+100,กม.77+300 - กม.78+300 ปริมาณงาน 2 แห่ง 11/04/2562 3,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4326 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง - บ้าน กม.17 ระหว่าง กม.3+000 - กม.3+525 (RT.),กม.6+780 - กม.7+235 (RT.)และ กม.7+785 - กม.8+800(RT.) ปริมาณงาน 60 ต้น 17/04/2562 2,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 141 รายการ