f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
งบทดลอง ปี 2564 (ต.ค.64 - มี.ค.65)
ลงวันที่ 14/06/2565

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ต.ค.64 31 ดาวน์โหลด
พ.ย.64 34 ดาวน์โหลด
ธ.ค.64 67 ดาวน์โหลด
ม.ค.65 33 ดาวน์โหลด
ก.พ.65 34 ดาวน์โหลด
มี.ค.65 38 ดาวน์โหลด

'