f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 01/06/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานปลูกต้นไม้ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ยะหา - บาละ ที่ กม.๙ + ๓๑๓ LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 05/05/2563 แขวงทางหลวงยะลา งานปะซ่อม (Skin Patching) ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน บ่อหิน - เบตง ระหว่าง กม.๑๑๐+๖๓๖ - กม.๑๕๐+๐๐๐ (เป็นตอน ๆ) ระยะทาง ๓๙.๓๖๔ กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 07/04/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ7-8) บริเวณแขวงทางหลวงยะลา ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 07/04/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) บริเวณแขวงทางหลวงยะลา ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 07/04/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) ทางหลวงหมายเลข 4326 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง - บ้าน กม.17 ที่ กม.10+245 (บริเวณพื้นที่หมวดทางหลวงยะรม) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 07/04/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานหมวดทางหลวง (แบบคอนเทม) หมวดทางหลวงยะลา ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 07/04/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานหมวดทางหลวง (แบบคอนเทม) หมวดทางหลวงยะรม ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 07/04/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานหมวดทางหลวง (แบบคอนเทม) หมวดทางหลวงยะรม ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปริมาณงาน 1 หลัง เปลี่ยนแปลงแผน
9 30/03/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0202 ตอน ตะบิงติงงี - บ่อหิน ตอน 2 ระหว่าง กม.100+050 - กม.102+900 ปริมาณงาน 2.850 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 30/03/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม กิจกรรมติดตั้งและปรับปรุงป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 10 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 89 รายการ