f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2565 - แขวงทางหลวงยะลา
2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 04/04/2565 สทล.18 ขท.ยะลา.1.3/195 แขวงทางหลวงยะลา
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 03/02/2565 - แขวงทางหลวงยะลา
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2564 05/10/2564 สทล.18 ขท.ยะลา 1.3/890 แขวงทางหลวงยะลา
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 17/08/2564 สทล.18 ขท.ยะลา 1.3/712 แขวงทางหลวงยะลา
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 17/08/2564 สทล.18 ขท.ยะลา 1.3/713 แขวงทางหลวงยะลา
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 17/08/2564 สทล.18 ขท.ยะลา 1.3/714 แขวงทางหลวงยะลา
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563 29/10/2563 สทล.18 ขท.ยะลา.1.3/1236 แขวงทางหลวงยะลา
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 14/09/2563 สทล.18 ขท.ยะลา.1.3/1023 แขวงทางหลวงยะลา
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563 14/05/2563 สทล.18 ขท.ยะลา.1.3/674 แขวงทางหลวงยะลา
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 25/02/2563 พ.141/2563 แขวงทางหลวงยะลา
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 25/10/2562 พ.1274/2562 แขวงทางหลวงยะลา
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 31/07/2562 พ.1011/2562 แขวงทางหลวงยะลา
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 30/04/2562 - แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ