f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุด จำนวน ๗๒ รายการ 08/04/2565 พ.1/4/2565 แขวงทางหลวงยะลา
2 จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0200 ตอน กะรุบี - ตะโล๊ะหะลอ ระหว่าง กม.24+500 - กม.26+690 ระยะทาง 2.190 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/12/2564 ยล.20/2565 แขวงทางหลวงยะลา
3 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลที่ควรจำหน่าย งานเงินทุน จำนวน ๑ รายการ 21/12/2564 พ.1/3/2565 แขวงทางหลวงยะลา
4 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานปลูกต้นไม้ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ยะหา - บาละ ที่ กม.๙ + ๓๑๓ LT. 03/07/2563 ยล.53/2563 แขวงทางหลวงยะลา
5 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน จำนวน 19 รายการ ครั้งที่ 3 29/01/2563 พ.1/5/2563 แขวงทางหลวงยะลา
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ 22/01/2563 312/45/63/60 แขวงทางหลวงยะลา
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ 23/01/2563 312/45/63/52 แขวงทางหลวงยะลา
8 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดวัสดุเครื่องกลชำรุด (แบตเตอรี่) งานเงินทุน จำนวน 18 ลูก 25/12/2562 พ.1/4/2563 แขวงทางหลวงยะลา
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ 17/12/2562 312/45/63/38 แขวงทางหลวงยะลา
10 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน จำนวน 19 รายการ ครั้งที่ 2 18/12/2562 สทล.18 ขท.ยะลา.1/1474 แขวงทางหลวงยะลา
11 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน จำนวน 19 รายการ 19/11/2562 พ.1/1/2563 แขวงทางหลวงยะลา
12 จ้างเหมาตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ปริมาณงาน ๑๒๖,๔๗๔ ตารางเมตร 07/03/2562 312/-/62/114 แขวงทางหลวงยะลา
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 05/03/2562 312/60/62/111 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 รายการ