title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
แขวงทางหลวงยะลา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพ "กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือน มกราคม 2562"
ลงวันที่ 04/02/2562

แขวงทางหลวงยะลา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพ "กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือน มกราคม 2562"  เพื่อให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่นจังหวัดยะลา  แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ ในการปฎิบัติงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  ณ ห้องประชุมเล็ก  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


'