f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ลงวันที่ 13/10/2562
วันที่ 13  ตุลาคม 2562  เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย เผนานนท์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา ฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างแขวงทางหลวงยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณตลาดเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองสะเตงนอก  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา
 

เวลา  18.30 น.  นายเชฏฐพล พึ่งบุญ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างแขวงทางหลวงยะลา เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


'