title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
วันที่ 11 มกราคม 2562 นายสมนึก เศียรอุ่น ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่
ลงวันที่ 15/01/2562

'