f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
ลงวันที่ 10/05/2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายสมนึก เศียรอุ่น  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่แขวงฯ ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ปลูกต้นทองอุไรบริเวณทางหลวงหมายเลข 418 ตอน ยุโป-ท่าสาป  ระหว่าง กม.26+775 - กม.27+000  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 


'