f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงาน ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาของไทย
ลงวันที่ 23/02/2565

แขวงทางหลวงยะลา  โดย นายสมนึก  เศียรอุ่น ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาของไทย


'